Privacybeleid

Dit is de privacy verklaring van By Netty – Reiki & Massage Cuijk, Zadelmakersdreef 15, 5431 ZE Cuijk Nederland, geregistreerd in het handelsregister / Kamer van Koophandel 7245991.
Als je een dienst (een massage of andere behandeling of cursus/workshop) afneemt of onze website bezoekt of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door By Netty – Reiki & Massage Cuijk (hierna te noemen By Netty) willen wij transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. BY NETTY respecteert de privacy van haar cliënten en uiteraard gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en BY NETTY hanteert en leeft naar de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We hebben voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door BY NETTY omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? BY NETTY verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Gegevens van onze klanten bij afname van diensten verwerken wij in ieder geval je naw- gegevens; (bedrijfs-)naam, adres, woonplaats. Tevens jouw telefoonnummer en jouw e-mailadres, je bankrekeningnummer indien van toepassing en eventueel BTW nummer.

 

Van de bezoekers op onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of het aanvraagformulier voor info of aanmelding voor een behandeling of cursus/workshops invult en bij het boeken van een cursus, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, en/of een telefoonnummer.

 

Social Media uitingen/gegevens op de BY NETTY die je zelf invult en die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door BY NETTY verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer. Met welk doel verwerken wij jouw gegevens? Dienstverlening door BY NETTY verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Je gegevens worden in een cursusadministratiesysteem en een financieel software pakket verwerkt waardoor we de bevestiging van de inschrijving alsmede de factuur in orde kunnen maken. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. BY NETTY verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail of telefonisch te kunnen informeren. Je ontvangt informatie over jouw inschrijving, waarvoor je je niet kunt afmelden.

 

Ook kan het gebeuren dat je voor marketing- en verkoopactiviteiten of gelijk soortige diensten van BY NETTY, zoals bijvoorbeeld nieuwe diensten en activiteiten infomatie ontvangt via email of via mobielnummer. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketingactiviteiten.
Analyses & (markt)onderzoek met jou persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van BY NETTY te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hieraan mee wilt werken door toestemming te geven of niet. BY NETTY verwerkt gegevens van klanten voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt er gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van klanten worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele klanten bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe klanten.

 

Als je contact met ons opneemt of wij met jou contact opnemen via e-mail, social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen wij later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je meedoet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.

 

Wettelijke verplichting van BY NETTY kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

BY NETTY maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Hoe gaan wij om met de beveiliging van je gegevens? BY NETTY zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van BY NETTY zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en antivirus hoort hierbij. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken. BY NETTY verstrekt in beginsel geen gegevens aan derden! BY NETTY kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens? In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten. Inzage gegevens Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen. Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd wanneer dit van rechtswege niet wettelijk meer bewaard hoeft te zijn.

 

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e- mail sturen naar reikibynetty@gmail.com of je kunt per post een verzoek sturen naar: By Netty – Reiki & Massage Cuijk , Zadelmakersdreef 15, 5431 ZE Cuijk en vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van By Netty Reiki & Massage Cuijk kun je contact opnemen met: reikibynetty@gmail.com