Algemene voorwaarden

By Netty - Reiki & Massage Cuijk, gevestigd te Cuijk op het adres Zadelmakersdreef 15, Cuijk 5431 GH, KvK-nummer 7245991, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als behandelaar/bedrijf.

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan behandelaar/bedrijf zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Sessie/behandeling, hieronder wordt verstaan individuele massages/behandelingen door behandelaar of dagen waarop workshop/training/opleiding gegeven wordt door bedrijf.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens behandelaar waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door behandelaar in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de gedachtengang van deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 3: AANBOD

Indien in de offerte/aanbieding geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Behandelaar/bedrijf is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.

Behandelaar/bedrijf kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALINGEN

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten/parkeerkosten worden apart vermeld in het aanbod.

Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele geoffreerde traject of afgenomen pakket wordt doorlopen of verbruikt.

Behandelaar/bedrijf komt het recht toe een aanbetaling of volledige betaling te verzoeken.

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Behandelaar/bedrijf heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.

Behandelaar/bedrijf heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk mede gedeeld naar de klant.

Facturen dienen betaald te zijn binnen het aantal kalenderdagen aangegeven op de factuur, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Een betaling dient ten alle tijde voor aanvang van eerste sessie/cursus/workshops/behandeling/beurs voldaan te zijn.

Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van behandelaar/bedrijf op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 5: INFORMATIEVERSTREKKING KLANT

Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan behandelaar/bedrijf, door middel van een intakeformulier.

Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Behandelaar/bedrijf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

Klant vrijwaart behandelaar/bedrijf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

Behandelaar/bedrijf is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne in het geding komt.

 

ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Behandelaar/bedrijf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

De data van sessies zullen onderling worden overeengekomen.

Je bent geen arts en zal bij enige twijfel altijd doorverwijzen naar een gespecialiseerd therapeut of (huis)arts.

By Netty – Reiki & Massage Cuijk is niet verantwoordelijk voor de behandelingen door de klant aan zijn cliënten.

Tijdens de sessies houdt behandelaar/bedrijf rekening met de contra indicaties van zijn klanten.

Wanneer klant en later zijn cliënt al onder behandeling van een arts of therapeut is of gebruik maakt van medicijnen, dient de klant c.q. cliënt eerst te overleggen met de behandelend arts of een massage of reiki/healing tijdens de behandelperiode toegepast mag worden.

 

ARTIKEL 7: REGELS GEDURENDE DE SESSIES/BEHANDELINGEN

Ten behoeve van de volledige sessietijd dient de klant 5 minuten vóór de afspraak aanwezig te zijn of op stipt op afspraaktijd.

Wanneer de klant te laat is gaat deze tijd van Sessie/Behandeltijd af of bij te laat aanwezig is de deur 10 minuten na afspraak-tijd gesloten..

Bij te laat annuleren (binnen 24 uur van afspraak tijd) of bij niet opdagen wordt 50% van de  afgesproken behandeling in rekening gebracht.  

Tijdens een sessie/behandeling dient mobiele apparatuur te worden uitgeschakeld dan wel in stille modus worden geschakeld.

Klant wordt verzocht makkelijke kleding en zo min mogelijk sieraden te dragen.

Klant dient de door behandelaar aangegeven hygiëne maatregelen op te volgen.

Na de behandelingen tijdens de sessies/behandelingen dient voldoende water te worden gedronken.

 

ARTIKEL 8: WIJZIGING EN ANNULERING

Herroepingsrecht; Bedenktijd en Opzegtermijn
De klant het recht om binnen zeven werkdagen na online aanmelding en ontvangst van bevestigingsmail, de koopovereenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. Hierbij is het de verkoper verboden kosten in rekening te brengen, behalve de eventuele verzend-/bankkosten. Als de klant de kosten al heeft betaald, dan moet de verkoper hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.

Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk is overeengekomen, hiervoor worden administratiekosten berekend zoals hieronder vermeld.

Voor het omzetten van een training of trainingsdatum wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht, tussen 3 en 1 week voor de cursus € 50,00, binnen 1 week voor de cursus worden de hieronder beschreven annuleringskosten in rekening gebracht. Na overleg met het bedrijf (voorafgaand aan de training) is het mogelijk om de inschrijving over te dragen op een andere cursist, administratiekosten hiervoor bedragen €15,00.

Annulering, wijziging en deelname aan cursussen dient steeds schriftelijk per brief of per e-mail plaats te vinden. Inschrijfkosten/reserveringskosten van een cursus, opleiding of workshop worden bij annulering niet gecrediteerd door het bedrijf.

Afhankelijk waarop het bedrijf de schriftelijke annulering ontvangt worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
a. Tot 6 weken voor aanvang van de cursus/workshop – € 25,00 (reservering- kosten). b. Tussen 6 en 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop – € 50,00. c. Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop datum is 100% van de cursus/workshop kosten verschuldigd.
d. Er is geen restitutie mogelijk bij annulering van cursus, training, workshop of opleiding van de inschrijfkosten. Indien nog niet betaald ontvangt u een naheffing van deze kosten. e. Er is geen restitutie mogelijk bij het tussentijds stoppen van een training/cursus/workshop/beurs of opleiding. f. Bij ziekte van deelnemer wordt er gekeken naar een andere datum om alsnog de cursus/training/opleiding/beurs te kunnen volgen. g. Indien niet mogelijk dan mag deelname doorgegeven worden aan iemand anders. Deelname dient gewoon betaald te worden. h. Annulering als gevolg van het overlijden van een familielid in de 1ste graad is alleen mogelijk middels het overleggen van een waarmee de familieband kenbaar wordt gemaakt. Reeds betaald les-/behandeling-/beurs geld wordt eventueel naar rato terugbetaald.

Inschrijfgelden voor de cursus/workshop/training/opleiding bij By Netty – Reiki & Massage Cuijk worden na annulering niet geretourneerd, en blijven, indien nog niet voldaan, open staan als kosten voor de cursist/student/klant. Betalingen worden niet gecrediteerd na annulering van de opleiding. Aanbetalingen voor behandelingen op locatie worden na annulering niet geretourneerd en blijven, indien niet voldaan, open staan voor betaling, ongeacht de termijn van opzegging.

 

ARTIKEL 9: BETALING

Het verschuldigde inschrijfgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn, doch uiterlijk x dagen/termijn voor aanvang van de cursus/workshop/training/opleiding/beurs, vermeld op de factuur/email, te zijn bijgeschreven op de rekening van By Netty – Reiki & Massage Cuijk of op rekening van A. Zwart-Vrugt o.v.v. het factuurnummer/datum. Na ontvangst van het inschrijfgeld is de inschrijving voor de cursus/training/opleiding/beurs/workshop pas definitief.

Termijnbetalingen training/opleiding in overleg, echter totale bedrag dient 1 week voor de startdatum voldaan te zijn.

Indien betaling niet op de overeengekomen wijze en tijdig heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Hierbij komt de inschrijving te vervallen, reeds betaalde inschrijfkosten worden niet gecrediteerd. Deelnemer is de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 30.

Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus/workshop of een training kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus.

In het geval van niet tijdige betaling is het bedrijf ten allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt. Reeds betaalde inschrijfkosten worden niet gecrediteerd. Behandelaar is gerechtigd om tot 2 kalenderdagen voor de gemaakte afspraak deze te verplaatsen in overleg met de klant. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 1 kalendermaand na de originele afspraak voortgang kan hebben, zal de betaling worden gerestitueerd.

In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft behandelaar de mogelijkheid een sessie/behandeling/cursus/workshop/beurs te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van behandelaar en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de sessie noodzakelijk zijn. Behandelaar maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.

Een afgesproken behandeling is tot 48 uur voor aanvang kosteloos, mits de annulering schriftelijk, via contact formulier/email of via whatsapp plaatsvindt; bij annulering tussen 24 en 48 uur wordt 50% van de behandeling doorberekend. Binnen 24 uur wordt de volledige behandeling doorberekend.

Bij een niet of niet tijdige annulering van een massage uit een strippenkaart, dan vervalt de geldigheid van de desbetreffende behandeling. Behandelaar is gerechtigd de massage te verzilveren als zijnde volledige betaling.

 

ARTIKEL 10: STRIPPENKAARTEN EN CADEAUBONNEN

De door behandelaar verstrekte strippenkaart kennen een beperkte geldigheidsduur van minimaal 3 en maximaal 12 maanden, die wordt vermeld op de afgenomen strippenkaart. Behandelingen komen na deze geldigheidsduur te vervallen.

Strippenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Gewonnen Bingo-kado is geldig voor de periode afgegeven op de bon en niet overdraagbaar. (Namen van winnaars zijn bekend)

Cadeaubonnen kennen een geldigheidsduur van 24 maanden na afgiftedatum.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Cadeaubonnen zijn inwisselbaar bij By Netty – Reiki & Massage Cuijk, al naar gelang vermelding op bon.

 

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.

Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Behandelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.

Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschakelen en opvolgen van advies van een arts.

In het geval dat behandelaar een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door behandelaar aan klant in rekening is gebracht.

Klant vrijwaart behandelaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door behandelaar geleverde diensten en producten.

 

ARTIKEL 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten op de door behandelaar aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij behandelaar. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

Bij inbreuk komt behandelaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door hem gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

ARTIKEL 13: BIJZONDERE BEPALINGEN / HERROEPINGSRECHT

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Klant heeft een bedenktijd van 7 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. Behandelaar heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten dan wel diensten anders dan fysieke producten.

Voor hygiënische producten geldt een beperking of opheffing van het herroepingsrecht.

 

ARTIKEL 14: VERPLICHTINGEN BIJ HERROEPING

Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking/aankoop cursus/workshop/behandelingsafspraak. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.

Behandelaar stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.

Behandelaar vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

ARTIKEL 15: UITOEFENING VAN HERROEPINGSRECHT VOOR AANKOPEN

Klant meldt schriftelijk of per mail en binnen de bedenktijd aan de behandelaar dat hij gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht.

Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.

De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.

De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

 

ARTIKEL 16: LEVERING

Voor aankoop van fysieke producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Behandelaar is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

Behandelaar verzendt geaccepteerde bestellingen op werkdagen binnen 24 uur, tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

De behandelaar berekent verzendkosten per land van toepassing zijnde.

 

ARTIKEL 17: KLACHTEN EN GARANTIE

Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslechtend in het arrondissement waarin behandelaar is gevestigd.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens behandelaar en betrokken derden 12 maanden.

 

ARTIKEL 18: HUISREGELS/VOORWAARDEN IN HET KORT – (in herhaling)

By Netty – Reiki & Massage Cuijk, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies of diefstal van je persoonlijke bezittingen.

By Netty – Reiki & Massage Cuijk is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen.

Wanneer de klant te laat is gaat deze tijd van Sessie/Behandeltijd af of bij te laat aanwezig is de deur 10 minuten na afspraak-tijd gesloten..

Bij te laat annuleren (binnen 24 uur van afspraak tijd) of bij niet opdagen wordt 50% van de  afgesproken behandeling in rekening gebracht.  

U dient tijdens de behandeling de mobiele telefoons uit te zetten.

Wanneer je bij ons in de praktijk komt en je bent onder behandeling van een arts en/of fysiotherapeut dan verzoek ik je dit bespreken i.v.m. mogelijke nadelige consequenties.

 

Een doorverwijzing van een arts is niet nodig, maar indien er medicatie e.d. wordt gebruikt is het raadzaam dit met de arts te bespreken. By Netty - Reiki & Massage Cuijk is op geen enkele manier aansprakelijk voor de reactie van het lichaam bij verzwegen zaken

De massage werkt niet medisch en stelt geen diagnoses, maar heeft mogelijk een preventieve werking. Dit kan hetzelfde effect geven bij Reiki (Natural Healing) sessies/behandeling.

Hygiëne staat in een hoog vaandel, wij vragen u daarom vriendelijk om aan de hygiëne te denken dat werkt het prettigst voor beide partijen.

Bij constateren van on-hygiëne kunnen wij u de deur wijzen en alsnog het volle bedrag van de sessie/behandeling in rekening brengen.

De behandelingen worden voor zover niet vergoed door de zorgverzekering.

 

ARTIKEL 19: WIJZIGINGEN

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door By Netty - Reiki & Massage Cuijk ten allen tijde, zonder aankondiging, gewijzigd worden.

 

Opgemaakt: Cuijk, 20-08-2018 herziening: 24-04-2024